Wiadomości
dziedzictwo.org.pl
Remont Katolickiego Przedszkola w Cieszynie przy ulicy Pokoju 5.

Wybrano droga konkursu ofert Firmę Akces, która pod koniec kwietnia 2019 r. rozpoczęła prace remontowe budynku przedszkola. Prace budowlane objęły: remont pokrycia dachowego, remont więźby dachowej, renowacja stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont elewacji budynku z odtworzeniem ozdobnych wazonów, remont hydroizolacji budynku i wykonanie instalacji odgromowej. Roboty zostały przeprowadzone sprawnie, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przedszkole mogło cały czas prowadzić swoją działalność. Prace zakończono zgodnie z harmonogramem na koniec października 2019 roku. Wszystkie etapy prac były zatwierdzane przez Konserwatora Zabytków bowiem budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego. Zarząd wystąpił z wieloma wnioskami o dotację w celu pozyskania środków na częściowe dofinansowanie tej inwestycji. Zwrócono się do Śląskiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz Urzędu Miasta Cieszyn. Udało się pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego oraz z urzędu naszego miasta; rok później otrzymaliśmy refundację poniesionych nakładów od Konserwatora Zabytków.